شماره جاری: دوره 10، شماره 20، پاییز 1397، صفحه 1-102 

2. روش‌های نوین تأمین مالی برای بهسازی بافت‌های فرسودۀ کلان شهرها

صفحه 13-24

سیدمحسن موسوی؛ سمانه طریقی؛ عبدلله دریابر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
2008-8396

بانک ها و نمایه نامه ها