نویسنده = عبدالهادی درزیان عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. خرید استراتژیک(راهبردی) مدیریت عرضه و عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه

دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 69-86

بلقیس باورصاد؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سحر براتی زاده