1. ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت های تعاون یهای مصرف در استان های کشور )با استفاده از روش برنام هریزی خطی

جواد رضائی؛ هادی اکرمی؛ زهره رضائی

دوره 5، شماره 7 ، تابستان 1393، ، صفحه 29-40

چکیده
  در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینۀ تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در ...  بیشتر