نویسنده = کیمیا زند حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل مؤثر تمایلات مشتریان بر تبلیغات شفاهی )موردکاوی: صنعت رستوران(

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 29-45

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ کیمیا زند حبیبی