نویسنده = فرزین رضایی
تعداد مقالات: 3
1. نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتها

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 105-119

فرزین رضایی؛ مینو محمدی زاده


3. ارزیابی تاپیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده(اقتصادی و بازار)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 72-86

فرزین رضایی؛ حسن همتی؛ رامین زمانی عموقین