1. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرۀ تأمین با هدف مدیریت چالش‌های زیست محیطی در صنایع معدنی کشور (بررسی موردی: هلدینگ صنعت، معدن و فناوری قدر نیکان)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 5، شماره 9 ، زمستان 1393، ، صفحه 61-71

چکیده
  مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز، امروزه به‌عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین خواست‌های کلیۀ ذی‌نفعان سازمانی ارائه شده است. این زنجیره سعی دارد در طول کلّ زنجیره، ارزش شرکت لجستیک سبز، طراحی سبز محصول، تولید سبز و فروش و بازیافت محصول ضمن مدیریت هزینه‌های سازمان‌های(حداقل مصرف انرژی، منابع)، خواسته‌ها و فشارهای قانونی و زیست محیطی( حداقل ...  بیشتر

2. 􀀇ارائه روش یبرای ارزیابی چابکی کسب . کار در شرکتهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای(بررسی موردی:شرکتهای خودرو ساز تجاری)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، ، صفحه 1-15

چکیده
    تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل ...  بیشتر