نویسنده = یداله هیودی
تعداد مقالات: 1
1. تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 15-24

محمد علی فتوره بنابی؛ یداله هیودی؛ امیر عباس صاحبقرانی