نویسنده = عبدالله نعامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 11-22

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ عبدالله نعامی


2. ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 104-115

حسین کرباسی یزدی؛ عبدالله نعامی؛ مهتاب سادات میر آقایی جعفری