نویسنده = محمد علی فتره بنابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر بنیان های بازار یابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان آژانس مسافرتی کرمان بالان

دوره 3، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 23-31

بهرام علیشیری؛ محمد علی فتره بنابی؛ حمیده عبداللهی