1. شناخت و مطالعه رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران

قنبر عباس پور اسفدن؛ محمد حسن چراغعلی؛ محمد رحمانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، ، صفحه 27-34

چکیده
    هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست،بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز،نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند.مدیران کارآفرین با شناخت و اداره هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباطات موثرتری ایجاد میکنند و با ارتباط مناسب تر و شناخت ...  بیشتر