1. روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های صنایع غذایی در استان تهران

سید حمیدرضا نیکو؛ نادر غریب نواز

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-105

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیۀ اصلی و9 فرضیۀ فرعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی ...  بیشتر