نویسنده = محمد صادق علیپور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی )مطالعۀ موردی: شرکت ملی شیمی کشاورز(

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 63-76

احسان مرشدلو؛ محمد صادق علیپور؛ زهرا عابدی