1. بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

میثم رحیمی لاکتاسرائی؛ هدی همتی

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 83-95

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم‌های حاکمیت شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوۀ اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به‌صورت نمونه‌گیری غربال‌گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی 1388 تا ...  بیشتر

2. تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدی همتی؛ عبدارحمان عباسی فر

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 13-26

چکیده
  در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران هستیم و به‌طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک‌ها بررسی می‌کنیم. عملکرد بانک‌ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)، متوسط بازدۀ دارایی‌ها(ROAA) و متوسط بازدۀ حقوق صاحبان ...  بیشتر