1. رابطۀ‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدۀ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی باغانی؛ نسترن احمدی؛ حامد ستاک

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 57-71

چکیده
  در پژوهش حاضر، رابطة‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدة سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‌های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه‌گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به‌عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ...  بیشتر

2. مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)

عباس برزوئی؛ علی باغانی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، ...  بیشتر