کلیدواژه‌ها = اهرم مالی
تعداد مقالات: 2
1. تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 15-24

محمد علی فتوره بنابی؛ یداله هیودی؛ امیر عباس صاحبقرانی


2. بررسی ویژگیهای داخلی موثر برکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 57-67

یونس نوبخت؛ محمدحسن جنانی؛ محمدرضا معظمی گودرزی