1. نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت

فاطمه صراف؛ مهدی یونسی

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، ، صفحه 72-93

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1387 تا 1396 است. در این تحقیق، شهرتِ شرکت متغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی متغیر مستقل و شفافیت اطلاعات حسابداری متغیر تعدیلگر درنظر گرفته ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رویا دارابی؛ زهره سادات میرطاهری

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، ، صفحه 57-71

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به‌عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش‌های ...  بیشتر

3. رابطۀ‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدۀ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی باغانی؛ نسترن احمدی؛ حامد ستاک

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 57-71

چکیده
  در پژوهش حاضر، رابطة‌ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازدة سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص‌های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه‌گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به‌عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ...  بیشتر

4. پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار

رضا اعطائی زاده؛ رویا دارابی

دوره 8، شماره 16 ، پاییز 1396، ، صفحه 95-106

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای، از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از صورت‌های مالی و یادداشت‌های ...  بیشتر

5. رتبه‌‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور

سیده محبوبه جعفری؛ میثم احمدوند

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 37-56

چکیده
  در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبۀ اعتباری 47 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخۀ ارتقا‌یافتۀ مدل مشهور امتیازZ  (آلتمن[1]، 1968) محسوب می‌شود. برخلاف مدل اولیۀ امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می‌توان برای رتبه‌بندی اعتباری ...  بیشتر

6. بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

امیر گرامی اصل؛ صادق سربازی آزاد؛ سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 27-36

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه‌گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی  به ناکارآیی بازار منجرمی‌شود و درنهایت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده ...  بیشتر

7. آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازار های مالی

عرفان معماریان؛ محمد رضا محجوب؛ سوده حسن پور

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 23-41

چکیده
    در پژوهش حاضر،به عنوان یک مطالعه موردی اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است.بای این منظور،اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389-1378 به صورت فعلی،جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه متقابل این متغیرها بررسی ...  بیشتر