1. مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)

عباس برزوئی؛ علی باغانی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، ...  بیشتر

2. ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین

رویا دارابی؛ مریم ریاضی

دوره 6، شماره 12 ، زمستان 1394، ، صفحه 23-33

چکیده
  از آنجا که مدیران، همواره به‌دنبال جلب رضایت تأمین‌کنندگان سرمایۀ شرکت‌ها هستند، سعی می‌کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در‌نتیجه، به‌نظر می‌رسد، وجود بی‌ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به‌عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی ...  بیشتر