1. 􀀇ارائه روش یبرای ارزیابی چابکی کسب . کار در شرکتهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای(بررسی موردی:شرکتهای خودرو ساز تجاری)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، ، صفحه 1-15

چکیده
    تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل ...  بیشتر