1. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرۀ تأمین با هدف مدیریت چالش‌های زیست محیطی در صنایع معدنی کشور (بررسی موردی: هلدینگ صنعت، معدن و فناوری قدر نیکان)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 5، شماره 9 ، زمستان 1393، ، صفحه 61-71

چکیده
  مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز، امروزه به‌عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین خواست‌های کلیۀ ذی‌نفعان سازمانی ارائه شده است. این زنجیره سعی دارد در طول کلّ زنجیره، ارزش شرکت لجستیک سبز، طراحی سبز محصول، تولید سبز و فروش و بازیافت محصول ضمن مدیریت هزینه‌های سازمان‌های(حداقل مصرف انرژی، منابع)، خواسته‌ها و فشارهای قانونی و زیست محیطی( حداقل ...  بیشتر