1. تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازار محوری (مطالعه موردی:هتلهای سه ،چهار و پنج ستاره شهر مشهد)

آذر کفاش پور؛ احمد زنده دل؛ رزیتا خواجه ای

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1389، ، صفحه 87-103

چکیده
  با توجه به اهمیت عامل کیفیت در سازمانها و با توجه روزافزون بدان،نگرشهای مختلفی در خصوص راهها و ابزار رسیدن به جنین مطلوبی ارائه شده است.امروزه،مدیریت کیفیت فراگیر از سیستمهایی است که از طریق آن،سازمانها توان کنترل محصولات و خدمات،همچنین فرآیند فروش یا ارائه آنها را خواهند داشت.اثرهای این سیستم نیز بر عملکرد بارها آزمایش و تایید ...  بیشتر