1. شاخص ریسک‌های کشوری بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی (مطالعۀ موردی کشورهای حوزۀ منا)

علی دهقانی؛ نیلوفر شیخ رضایی

دوره 8، شماره 16 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-31

چکیده
  در این پژوهش دربارة اثر شاخص ریسک‌های کشوری(سیاسی، اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی برای 16 کشور از حوزة منا، طی دورة زمانی 2014-2000 بررسی انجام شده است. به این منظور، با استفاده از داده‌های تابلویی، تأثیر متغیرهای مربوط به ریسک‌های کلان اقتصادی بر بیمه‌های بازرگانی بررسی شده است. در این پژوهش، متغیر تقاضای بیمة بازرگانی ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نعیم اسلام دوست؛ الهام غلامی

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، ، صفحه 15-26

چکیده
  هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی به‌همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ ...  بیشتر