1. بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی )مطالعۀ موردی: شرکت ملی شیمی کشاورز(

احسان مرشدلو؛ محمد صادق علیپور؛ زهرا عابدی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، ، صفحه 63-76

چکیده
  نوآوری، به عنوان یک مؤلفۀ کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورهاو بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملیکلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری ...  بیشتر