1. تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدی همتی؛ عبدارحمان عباسی فر

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 13-26

چکیده
  در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران هستیم و به‌طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک‌ها بررسی می‌کنیم. عملکرد بانک‌ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)، متوسط بازدۀ دارایی‌ها(ROAA) و متوسط بازدۀ حقوق صاحبان ...  بیشتر