1. چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی

محسن حمیدیان؛ محمدحسین اسدی مشیزی

دوره 7، شماره 13 ، بهار 1395، ، صفحه 13-28

چکیده
  سقوط قیمت سهام، یک پدیدۀ واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، ...  بیشتر