1. اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی

دوره 5، شماره 8 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-13

چکیده
    در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها ...  بیشتر

2. تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی

دوره 5، شماره 7 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دورۀ زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد ...  بیشتر

3. رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان براساس سیستنم خبرۀ فازی

هوشنگ تقی زاده؛ ناصر تاملی

دوره 5، شماره 6 ، بهار 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل ...  بیشتر

4. 􀀇ارائه روش یبرای ارزیابی چابکی کسب . کار در شرکتهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای(بررسی موردی:شرکتهای خودرو ساز تجاری)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، ، صفحه 1-15

چکیده
    تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل ...  بیشتر

5. بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه‌ها

حسن همتی؛ سهیلا ملائی

دوره 5، شماره 9 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این پژوهش، رابطۀ بین برخی ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها و میزان چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. به این منظور، سه جنبۀ مختلف از ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها انتخاب شد که عبارت‌اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره ...  بیشتر

6. خوشه بندی خودرو سازان بر اساس تابع تولید اقتصادی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

سمیه رضایی؛ غلامرضا امین؛ میر بهادر قلی آریا نژاد

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-9

چکیده
    خوشه بندی به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA) شناسایی روابط پنهان بین عوامل ورودی و خورجی واحدهای تصمیم گیری در تعیین تابع تولید آنهاست.در این مقاله به کمک خوشه بندی بر اساسDEA توابع تولید واحدهای تصمیم گیری صنایع خودرو سازی(از جمله سایپا) به صورت تفکیک شده مشخص می شود.تعیین توابع تولید خودروسازان و استفاده از انها در تفکیک صنایع مشابه ...  بیشتر

7. مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک

الهام فرنقی؛ اورانوس پریور؛ حمید توفیقی

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-9

چکیده
    در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد ...  بیشتر

8. طراحی کارت امتیازی متوازن تجدید نظر شده در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با استفاده از برنامه ریزی خطی

میر بهادر قلی آریا نژاد؛ محمود مدیری؛ امیر کرباسی یزدی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رود.در این مدل،با تمرکز بر استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط منطقی و صحیح با همه ابعاد انسانی(مناظر مالی ،مشتری،فرایندهای داخلی،رشد و یادگیری)برای رسیدن به اهداف آن سازمان و ارزیابی آنها یاری می رساند.در این مقاله هدف،بیان مفاهیم و سیر تکامل کارت امتیازی ...  بیشتر

9. اثر سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی

زهرا مومنی؛ محمد خضری

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 1-11

چکیده
  سرمایه‌گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه‌گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به‌شمار می‌آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولت، محرک مؤثری برای ...  بیشتر

10. تأثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری مورد مطالعه: شهر تهران

احمد فیروزی؛ علی دهقانی؛ سجاد فرجی دیزجی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
  حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنۀ وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، ...  بیشتر

11. برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران

سهیلا خوشنویس یزدی؛ مریم غمامی

دوره 6، شماره 12 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-12

چکیده
  توسعۀ صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های قابل اعتماد برای یک برنامه‌ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار ...  بیشتر

12. کشف پرتفوی سهام بااستفاده از محدودیت کاردینال

حسن ابوالفتحی

دوره 7، شماره 13 ، بهار 1395، ، صفحه 1-12

چکیده
  تنوع روش‌های سرمایه‌گذاری و پیچیدگی تصمیم‌های مزبور در چند دهۀ اخیر، افزایش چشم‌گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده‌ای به مدل‌های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرد که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل‌سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه‌ریزی ریاضی به‌وجود آمده است. این مدل‌ها، از پیشرفت‌های برنامه‌ریزی ریاضی و مباحث مالی ...  بیشتر

13. بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجرای هدفمندی)

محمد صادق علیپور؛ مینا شریعت جعفری

دوره 8، شماره 14 ، بهار 1396، ، صفحه 1-16

چکیده
  سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها در حوزۀ انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه‎های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت‎ها، به‌ویژه در حوزۀ انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به‌شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره‎وری و تغییرات آن که می‌تواند ادامۀ تولید بهینه ...  بیشتر

14. بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل

نازی محمدزاده اصل؛ رویا سیفی‌پور؛ آزاده محرابیان

دوره 8، شماره 15 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  شناسایی و تفکیک بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و آثار آن بر رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که در عرصة صنعت و آموزش جای سؤال و بررسی دارد. از آنجا که هزینه‌های این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً زیاد است، سیاست‌گذاران می‌خواهند مطمئن شوند که بازگشت واقعی آن چقدر است و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. در این پژوهش، هدف اصلی، ...  بیشتر

15. بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری در کشورهای منتخب اپک

آذین‌سادات استادرمضان؛ مریم بذرائی؛ مجتبی کریمی

دوره 8، شماره 16 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-13

چکیده
  در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعة اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوة توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به‌شدت تحت‌تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقالة حاضر، پیرامونِ تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ...  بیشتر

16. تأثیر اجرای برنامة خصوصی سازی در شاخص قیمت بورس تهران(TEPIX)

سهیلا خوشنویس یزدی؛ ابراهیم خوش‌قامت

دوره 8، شماره 17 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-11

چکیده
      در این مطالعه با بررسی داده‌های فصلی شاخص قیمت سهام بورس تهران، نقدینگی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق بورس و مجموع واگذاری سهام در طی سال‌های (93- 1382) و جمع آوری حدود 48 نمونه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری فرض تأثیرپذیری شاخص قیمت سهام بورس تهران از متغیرهای مستقل مذکور را آزمون کرده و براساس نتایج ...  بیشتر

17. تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران

علی دهقانی؛ افسون یحیی پور

دوره 9، شماره 18 ، بهار 1397، ، صفحه 1-15

چکیده
  پایداری مالی، به‌طور کلی، با سیاست‌های جاری و آتی دولت‌ها مرتبط است. اگر دولت‌ها انتظار نداشته باشند که سیاست‌های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره‌ای بودجه منجر شود، به آن سیاست مالی ناپایدار گفته می‌شود. در این پژوهش، دربارة تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران، طیِّ دورة 1350 تا 1393، با استفاده از روش ARDL بررسی انجام شده است. ...  بیشتر

18. اندازه‌گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران

علی باغانی

دوره 9، شماره 19 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-6

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش، اندازه‌گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نیم‌سال اول 1392 است. برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش حاضر، از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده ‌شد. از ضریب آلفا کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه و برای تجزیه ‌و تحلیل ...  بیشتر

19. تأثیر تخصص در صنعت، دورۀ تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام

حسن چناری؛ آسیه فرازنده نیا

دوره 10، شماره 20 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگی‌های کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‎‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال ...  بیشتر

20. رابطۀ بین روش‌های اندازه‌گیری سرمایۀ فکری و کارآیی سرمایه‌گذاری

یداله نوری فرد؛ عبدارضا شهبازی

دوره 9، شماره 19 ، تابستان 1397، ، صفحه 7-22

چکیده
  سرمایۀ فکری به‌عنوان منبعی مهم در سازمان‌ها، و نیز به‌دلیل تأثیری که می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد، مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش، رابطۀ بین روش‌های اندازه‌گیری سرمایۀ فکری و کارآیی سرمایه‌گذاری بررسی شده است. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف، جزوِ پژوهش‌های کاربردی و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، ...  بیشتر

21. تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک

حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سارا تونتاب حقیقی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 11-22

چکیده
    در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟" به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی ...  بیشتر

22. بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی

جواد رفعتی؛ رضا آقا موسی؛ عبدالله نعامی

دوره 3، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 11-22

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود.برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش،مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از ...  بیشتر

23. تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدی همتی؛ عبدارحمان عباسی فر

دوره 6، شماره 10 ، بهار 1394، ، صفحه 13-26

چکیده
  در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های تجاری در ایران هستیم و به‌طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک‌ها بررسی می‌کنیم. عملکرد بانک‌ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)، متوسط بازدۀ دارایی‌ها(ROAA) و متوسط بازدۀ حقوق صاحبان ...  بیشتر

24. مدیریت سود و ساختار مالکیت: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیده محبوبه جعفری؛ محمود بهرامیان؛ ریحانه لاریجانی

دوره 6، شماره 12 ، زمستان 1394، ، صفحه 13-22

چکیده
  در چهارچوب نظریۀ نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام‌داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه‌ای از انحراف مدیران از منافع سهام‌داران است که ممکن است، اعتبار گزارش‌های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام‌داران را به خطر بیندازد؛ و حتی  باعث اخلال ...  بیشتر

25. چرخۀ عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی

محسن حمیدیان؛ محمدحسین اسدی مشیزی

دوره 7، شماره 13 ، بهار 1395، ، صفحه 13-28

چکیده
  سقوط قیمت سهام، یک پدیدۀ واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، ...  بیشتر