پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - مقالات آماده انتشار