اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها