ارزیابی اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع شیمیایی(مطالعه موردی:محصولات دارویی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

سازمان تجارت جهانی ،سازمان بین المللی است که قوانین ،قواعد و رویه های حاکم بر روابط تجاری اعضا را تعیین و بر اجرای آنها نظارت می کند.در این مقاله در نظر است تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهالنی بر صادرات صنایع محصولات دارویی طی دوره 1386-1367 ارزیابی شود.برای این منظور از معیار ادغام تجارت بین المللی به عنوان معیار جهانی شدن استفاده شده،سپس با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی و روش OLS، اثر پیوستن به سازمان جهانی بر صادرات این محصولات تعیین می شود.نتایج نشان از آن دارد که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره گیری از تجارت آزاد ،صادرات محصولات دارویی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها