بررسی رابطه بین مصرف منزلت گرا و عوامل اجتماعی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 
در این پژوهش،ابتدا در مورد مصرف منزلت گرا بحث و سپس رابطه این الگوی مصرف با عوامل اجتماعی(توجه به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی،تاثیر پذیری اطلاعاتی از دیگران،تاثیر پذیری هنجاری از دیگران) بررسی می شود.این پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران و با استفاده از 384 نمونه انجام شده است.برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین "توجه به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی،تاثیر پذیری هنجاری  از دیگران"و"مصرف منزلت گرا"رابطه مستقیمی وجود دارد،اما بین"تاثیر پذیری اطلاعاتی از دیگران"و""مصرف منزلت گرا"رابطه ای وجود ندارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها