مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر،ارزیابی وضعیت جریانهای نقدی یک شرکت از طریق مقیاسها و معیارهای ترکیبی-شامل دوره وصول مطالبات،دوره نگهداری موجودی کالا،دوره پرداخت حساب های پرداختنی،چرخه تبدیل وجه نقد-و تاثیر این تغییرات بر عملکرد مالی شرکت است.جهت تحقق این هدف،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد.برای آزمون ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتها،رگرسیون خطی به کار گرفته شد.در اجرای این تحقیق،از هشت متغیر استفاده و شش فرضیه برای پژوهش تدوین شد.نمونه آماری پژوهش67 شرکت را در بر میگیرد که در دوره زمانی 1388 تا1392 (شامل 20 دوره سه ماهه) بررسی شد.یافته های پژوهش نشان میدهد که "بین دوره نگهداری موجودی کالا(DIO),دوره پرداخت حسابهای پرداختنی(DPO),چرخه تبدیل وجه نقد(CCC),چرخه عملیاتی وجه نقد(OCC)با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد،اما بین دوره وصول مطالبات (DSO)و عملکرد مالی شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد."
 
 

کلیدواژه‌ها