تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه
۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دورۀ زمانی ۱۳۶۸ :۱
نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال
بر وجود یک رابطۀ علی دوطرفۀ مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز
تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

کلیدواژه‌ها