شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک ها )مورد مطالعه: مشتریان حقیقی صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر(

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائۀ مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی
تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصلۀ زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از
15 متغیر توضی حدهندۀ احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه،
...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت
تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینۀ فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

کلیدواژه‌ها