ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت های تعاون یهای مصرف در استان های کشور )با استفاده از روش برنام هریزی خطی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هئیت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 فوق لیسانس مهندسی صنایع- کارشناس عالی بانک اقتصاد نوین

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی واحد تهران جنوب- کارشناس بانکی تعاونی اعتیار ایران خودرو،

چکیده

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینۀ تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است.
بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار
است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است.
در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی
ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است.
نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان،
درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و
قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق
می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها