تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفت هشده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، گروه حسابداری، سراب، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز، گروه حسابداری

چکیده

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربو طبودن و قاب لاتک ابودن آن بررسی شده است.
محافظه کاری با استفاده از مدل گیول یوهاین، مربوط بودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری، و قابل اتکابودن با استفاده از پایداری
سود انداز هگیری شد ه است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، علّی پس از وقوع است. جامعۀ آماری تحقیق، شرک تهای
1383 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دورۀ 1390
انتخاب شده است. برای آزمون فرضی ههای تحقیق، از روش همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره، آزمون کولموگروف  اسمیرنف و
بهره گرفته شده است. یافت ههای Excel و صفح هگستر SPSS آزمون دوربین  واتسون استفاده و برای تحلیل داد هها، از نرم افزار آماری
تحقیق بیانگر آن است که محافظه کاری بر مربو طبودن و قاب لاتک ابودن اطلاعات حسابداری تأثیر ندارد. 

کلیدواژه‌ها