مطالعۀ ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزودۀ سهامدار در شرکت های پذیرفت هشده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار گروه حسابداری دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها
محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزودۀ ایجادشده برای سهامداران
است. در این پژوهش، ارزش افزودۀ ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف
کاربردی و از جنبۀ روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی  همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در
1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5سالۀ) 1389
استفاده شده است. » ا یویوز هفت « فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار
یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزودۀ سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر
جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت
ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزودۀ سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار
تأثیر م یپذیرد( است.

کلیدواژه‌ها