بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فایده باور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستورا نهای غذای فوری

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)گرایش بازاریابی(، دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)گرایش بازاریابی(، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب،

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فاید هباور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت
رستورا نهای غذای فوری بود.
برای گردآوری اطلاعات در حوزۀ موردبررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فی شبرداری و
پرسش نامه برای انداز هگیری متغی رهای پژوهش استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش، مشتریان رستورا نهای زنجیر های بوف در شهر
تهران بودند. برای تعیین پاس خدهندگان به پرسش نامه، از روش نمون هگیری تصادفی خوش های استفاده شد. از مجموع 450 پرسش نامۀ
توزی عشده، 390 پاسخ برای تجزیه وتحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های ب هدست آمده با استفاده از تکنی ک مدل یابی معادلات
ساختاری 4 تجزی هوتحلیل شد.
یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که یکفیت محیط فیز کیی و یکفیت محصول نهایی، بر نگرش لذت جویانه به مصرف تأثیر مستقیم
دارند. یکفیت تعاملی و یکفیت محصول نهایی نیز تأثیر مستقیمی بر نگرش فاید هباور دارند. از سوی دیگر، ترجیح یک نام و نشان تجاری
بر دیگری به هر دو جنبۀ لذت جویانه و فایده باور نگرش وابسته است.

کلیدواژه‌ها