تجار یسازی فناوری مکاترونیک در کس بوکارهای کوچک و متوسط الگویی برگرفته از نظریۀ برخاسته از داده ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی فناوری، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار، ،عضو هیئت علمی گروه فناوری ،دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

از مه مترین چال شهای بازارهای فناوری امروزی، تولید سیست مهای پیچیدۀ مهندسی با عملکرد، قابلیت اطمینان و ارزش بالا است.
پاسخگویی مناسب به این چالش، نیازمند یکپارچ هسازی تعدادی از فناور یها است که ازطریق مکاترونیک)مکاترونیک به عنوان یک
ترکیب سینرژیتیک از علوم مختلف مهندسی( امکان پذیر است.
هدف از مقالۀ حاضر، ارائۀ مدلی نظا ممند و مفهومی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تجاری سازی فناوری مکاترونیک در کس بوکارهای
کوچک است. بدین منظور، فرایند تجار یسازی فناوری مکاترونیک در هفت شرکت کوچک بررسی شده و عوامل مؤثر بر این فرایند به
شیوۀ نظریۀ برخاسته از داده ها تحلیل شده و مدل مفهومی براساس مصاحبۀ عمیق با مدیران شرک تهای موفق در زمینۀ تجار یسازی
این فناوری استخراج شده است. الگوی ب هدست آمده از این پژوهش نشان م یدهد که فناوری مکاترونیک به عنوان مقولۀ اصلی، تحت تأثیر
دانش تخصصی، تجربۀ کاری و همکاری بین مهندسان از علوم مختلف مهندسی)شرایط علّی( شکل م یگیرد. هدف نهایی تجار یسازی
فناوری، کسب سود مالی از آن است. مهندسان شرکت با استفاده از مهار تهای خاص خود می توانند فناوری تولیدی را به مرحلۀ فروش
برسانند. آنها متناسب با شرایط مختلف زمین های و عوامل گوناگون واسط های، مهار تهای مختلفی را به کار م یگیرند تا بتوانند فناوری
تولیدی شرکت خود را به مرحلۀ تجاری سازی برسانند.
در این مقاله، شرایط علّی، مقولۀ اصلی، شرایط واسط های، عوامل زمین های، راهبردها و پیامد تجار یسازی فناوری مکاترونیک ارائه
شده است.

کلیدواژه‌ها