رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان براساس سیستنم خبرۀ فازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه مدیریت

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل عارتند از:خلاقیت،نوآوری،ریسک پذیری،مسئولیت پذیری و توفیق طلبی.در مرحله دوم،ورودیها و خروجیها پس از افراز بندی،به اعداد فازی تبدیل شده است.در مرحله سوم،قوانین استنتاج که به صورت قوانین اگر-آنگاه است،بر اساس ادبیات موضوع و نظرهای افراد خبره تدوین شده است.در مرحله چهارم،فازی زدایی انجام گرفته و در مرحله پنجم،مدل طراحی شده آزمون شده است.نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که مدل ارائه شده اعتبار بالایی دارد.در نهایت،با استفاده از مدل طراحی شده ،نمره کارآفرینی سازمانی برای واحدهای تولیدی چرم محاسبه شده است.جامعه آماری این تحقیق را 11 واحد تولیدی چرم در استان آذربایجان شرقی که 20 پرسنل و بیشتر داشته اند تشکیل داده است.به دلیل محدود بودن جامعه اماری کل جامعه پیمایش شده است.به منظور گرد اوری داده ها از اعضای جامعه اماری،از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شرکتهای چرم سازی آیدا،شاهگلی و مرکزی به ترتیب با نمره کارآفرینی 0.626،0.621 و0.604 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها