ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار و عضو هئیت علمی پژوهشکده پول و بانک

چکیده

سیاست پولی از مهمترین ابزارهای اقتصادی است که همراه با سیاست مالی ،مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند را جهت اعمال سیاست گذاریهای اقتصادی تشکیل می دهند.مهم ترین نقش سیاست پولی ،کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر میگذارد.هدف این مقاله،ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران طی دوره 1352-85 است.بدین منظور،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(ols) اثر سیاست پولی از طریق حجم نقدینگی بررسی شده است.بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل،نرخ سود تسهیلات بانکی با حجم نقدینگی رابطه منفی و معنا دار دارد،همچنین رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی با درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده مستقیم و معنا دار است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها