شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ سرمایه گذاری در ایران بر اساس روش AHP

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دکترای اقتصاد،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

رشد و توسعه سرمایه گذاری همواره از اهداف مورد توجه دولت ها بوده و در دنیای به شدت رقابتی امروز از چالش های مهم کشورهای فقیر و غنی است:لذا در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحقیقات انجام شده در شناسایی و دسته بندی شود.در این راستا،با پالایش شاخص های مختلف،در نهایت 19 شاخص شناسایی و در 5 عامل کلی طبقه بندی شد:سپس،با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،با جمع آوری نظرهای 41 استاد و و کارشناس حوزه مدیریت و اقتصاد کشور،اولویت و اهمیت هر یک از این شاخص ها تعیین شد:و سرانجام با توجه به رتبه شاخص ها،پیشنهادهای جهت بهبود و رونق سرمایه گذاری در ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها