بررسی ویژگیهای داخلی موثر برکیفیت گزارشگری مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

در این تحقیق،ارتباط 5 ویژگی داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک،تعداد 74 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و دوره زمانی تحقیق از 1387 تا1392است.برای اجرای تحقیق،از روشهای علی-مقایسه ای و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی،آزمون تفاوت میانگین ها و الگوی رگرسیونی به روش اینتر استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمونفرضیه های تحقیق نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با پیچیدگی محیط فعالیت،سرمایه گذاری در دارایی های غیرجاری و اندازه شرکت رابطه مستقیم و با چرخه عملیاتی رابطه معکوس دارد اما بین کیفیت گزارشگری مالی و اهرم مالی هیچ گونه رابطه ای برقرار نشده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها