تبیین نقش خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390-1384

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران ،گروه مدیریت مالی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران گرایش مدیریت نالی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران گرایش مدیریت مالی

چکیده

 
یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها،موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شرکتهای دولتی و میدان دادن به فعالیت بخش خصوصی است.امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد.به جرات می توان گفت مه خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی قرن 21 است.خصوصی سازی فرایندی اجرایی،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود،آن را اجرایی میکنند.
در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران-که از شاخص های توسعه بازار سهام است-بررسی شود.جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1390 است.جهت بررسی رابطه خصوصی سازی با توسعه بازار سهام،از مدل رگرسیون ترکیبیو از 81 شرکت منتخب به عنوان نمونه از یک دوره 7 ساله استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که خصوصی سازی با شاخص عمق بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با شاخص عرض رابطه معناداری ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها