􀀇ارائه روش یبرای ارزیابی چابکی کسب . کار در شرکتهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای(بررسی موردی:شرکتهای خودرو ساز تجاری)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 مدرس گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دکترا گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 
تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی شد.در مرحله بعد،پرسشنامه تحقیق طراحی شد.این پرسشنامه حاوی 116 سوال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است که پس از تایید روایی و پایایی،250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین متخصصین صنعت خودرو انتخاب شده بودند،آن را تکمیل کردند.نتایج تحقیق نشان داد که قابلیتهای چابکی سازمانها کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر از توانا سازهای چابکی تاثیر می پذیرند و محرکهای محیطی  از طریق توانا سازهای چابکی،قابلیتهای چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهندو قابلیتهای سازمان در شکل گیری نتایج چابکی موثرند.آنگاه بر اساس مدل نهایی به دست آمده-که یک مدل سری سه مرحله ای است-با به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای،اندازه چابکی سازمانها ارزیابی شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها