دلایل عدم تمایل عمومی استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی(مطالعه موردی:مشتریان بانک ملت)

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

 
 
هدف از این مقاله ،بررسی و شناسایی عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز دز استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی است.برای نیل به این هدف،چهار فرضیه تدوین شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت در شهرستان تبریز است،و نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های نامحدود،385 نفر تعیین شده است.برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده و روایی پرسشنامه با روش روایی صوری وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تایید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری کلموگروف-اسمیرنوف و T-testبهره گرفته شده است.نتایج بررسی ها نشان میدهد که نبود دانش و مهارت کافی در استفاده از کارتهای الکترونیکی،عدم آموزش فرایند استفاده از این کارتها،نبودسامانه های فروش در اکثر فروشگاه ها،موسسات و ادارات و بی اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی،مهم ترین دلایل عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز به کارگیری کارتهای الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها