اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
به نظر می رسد ادغام کشورها در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است.از یک سو گسترش نیازها و از سوی دیگر تخصصی شدن تولید موجب می شود کشورها بی نیاز از یکدیگر نباشند.هدف از مقاله حاضر،ارزیابی اثر جهانی شدن بر کارایی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367 است،که در آن با استفاده از تولید کاب-داگلاس و برآورد تابع تولید مرزی و بهره گیری از روش اقتصادسنجیCOLS,اثر متغیر ادغام تجارت بینالملل به عنوان شاخص جهانی شدن در کنار متغیرهای نیروی کار،موجودی سرمایه،مواد اولیه و انرژی،بر کارایی فنی محصولات دارویی بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی بی اثر است.
 

کلیدواژه‌ها