بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه‌ها

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزش عالی رجا

2 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسۀ آموزش عالی رجا

چکیده

در این پژوهش، رابطۀ بین برخی ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها و میزان چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. به این منظور، سه جنبۀ مختلف از ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها انتخاب شد که عبارت‌اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمدۀ شرکت)، سیاست تنظیم ساختار سرمایه (درجۀ اهرمی) شرکت‌ها و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها.
شرکت‌های مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش، شامل دورۀ پنج سالۀ 1387 تا 1391 است. یافته‌ها به‌طور خلاصه حاکی از آن است که رابطۀ معنی‌داری بین برخی از ویژگی‌های شرکت‌ها، (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سیاست تنظیم ساختار سرمایۀ شرکت‌ها) و میزان چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شرکت‌های مورد بررسی وجود دارد. تمامی یافته‌های این پژوهش در سطح معنی‌داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل شده است. تاکنون پژوهش‌های اندکی در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه‌ها در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است،  به‌منظور بسط ادبیات و شواهد تجربی مرتبط با چسبندگی هزینه‌ها، رابطۀ بین ویژگی‌های شرکت‌ها و چسبندگی هزینه‌ها را در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم. به‌طور کلی، هدف مقالۀ حاضر، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی‌های تأثیرگذار مالی و غیرمالی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها (چسبندگی هزینه‌ها) است.

کلیدواژه‌ها