تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد­نظر مدیریت می­باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال­های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی­ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می­نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس طی سال­های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون­های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی­ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی­دار با نرخ موثر مالیاتی می­باشد

کلیدواژه‌ها