بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار مطالعۀ موردی: صنایع غذایی استان تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی _واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی_واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند ازطریق مجراهای زیرساختی بر بهره‌وری نیروی کار مؤثر باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمارهای موجود، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع غذایی استان تهران بررسی شود. به این منظور، با به‌کارگیری حداکثر داده‌های دردسترس طی سال‌های 1389-1385برای 16 کد ISIC چهاررقمی در صنایع غذایی استان تهران به روش داده‌های تلفیقی، الگوهای اقتصادسنجی برآورد شده است. در تابع تولید کاب ـ داگلاس، به‌جای متغیر مستقل فناوری اطلاعات و ارتباطات، از متغیر جانشین تعداد شاغلینی که از کامپیوتر استفاده می‌کنند، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که  فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری نیروی کار دارد.

کلیدواژه‌ها