خوشه بندی خودرو سازان بر اساس تابع تولید اقتصادی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استاد،عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

 
خوشه بندی به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA) شناسایی روابط پنهان بین عوامل ورودی و خورجی واحدهای تصمیم گیری در تعیین تابع تولید آنهاست.در این مقاله به کمک خوشه بندی بر اساسDEA توابع تولید واحدهای تصمیم گیری صنایع خودرو سازی(از جمله سایپا) به صورت تفکیک شده مشخص می شود.تعیین توابع تولید خودروسازان و استفاده از انها در تفکیک صنایع مشابه با قابلیت در نظر گرفتن همزمان چندین عامل ورودی و خروجی از مزیتهای روش خوشه بندی بر اساس DEA است.در نتیجه به کارگیری این روش نه تنها دسته ای را که هر واحد خودرو سازی به آن تعلق دارد مشخص شده است:بلکه نوع تابع تولید واحدهای هر دسته نیز شناسایی میگردد. از طرف دیگر با مقایسه تابع تولید به کار رفته در خوشه های متفاوت اطلاعات مهمی در مورد چگونگی استفاده از منابع در ترکیب ورودی ها برای صنایع متفاوت به دست می آید.
 
 

کلیدواژه‌ها