تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟"
به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک است.لازم به ذکر است که طرح تحقیق پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای می گیرد و از نوع زمینه یابی(پیمایشی) است.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(667 نفر) تشکیل می دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی-طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالی در سه دسته واکنش،یادگیری،رفتار(تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی،t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان  داده است که تاپیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.
 
 

کلیدواژه‌ها